Ai intrebari? 0242 @yahoo.com

Anunt selectie experti

Download document original

 

            Anexa 3 la Procedură

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Prioritatea de investiții 10i: Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea educație timpurie, învățământ primar și învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare;

Obiective specifice (O.S.) : 6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Titlul proiectului: „Ne asiguram viitorul prin educatie”

Contract: POCU/74/6/18/108350

Beneficiar: ASOCIATIA PENTRU ANTREPRENORIAT, EDUCATIE SI SPRIJIN PENTRU TINERET

Parteneri: P1 – LICEUL TEHNOLOGIC "DUILIU ZAMFIRESCU", P2 – SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 LEHLIU, P3 – SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DILGA GARA, P4 - SCOALA GIMNAZIALA "IANCU ROSETTI", P5-SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GURBANESTI, P6-ASOCIATIA ECOTURISTICA A.T.O.S.

ANUNȚ DE SELECȚIE

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gurbanesti anunță scoaterea la concurs

în cadrul proiectului „Ne asiguram viitorul prin educatie”, cod SMIS 2014+: 108350,

a 17 posturi de experți în cadrul activitaților A1, A2, A3

pentru perioada de implementare a proiectului

  1. I.INFORMAȚII PROIECT

            OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este acela de implementare a masurilor integrate pentru facilitarea accesului la educatie si prevenirea parasirii timpurii a scolii pentru copiii si tinerii ce fac parte din grupuri vulnerabile, reintoarcerea in sistemul de invatamant a copiilor/tinerilor/adultilor care au parasit scoala, precum si dezvoltarea competentelor capitalului uman din invatamantul preuniversitar din unitati scolare defavorizate.

BENEFICIAR este ASOCIATIA PENTRU ANTREPRENORIAT, EDUCATIE SI SPRIJIN PENTRU TINERET.

PARTENER 1 - LICEUL TEHNOLOGIC "DUILIU ZAMFIRESCU", DRAGALINA

PARTENER 2 - SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 LEHLIU, LEHLIU-GARA

PARTENER 3 - SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DILGA GARA, DOR MARUNT

PARTENER 4 - SCOALA GIMNAZIALA "IANCU ROSETTI", ROSETI

PARTENER 5 - SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GURBANESTI, GURBANESTI

PARTENER 6 - ASOCIATIA ECOTURISTICA A.T.O.S.

Unitatile din subordinea Partenerului 1 sunt:

-        Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gurbanesti

-         

DURATA PROIECTULUI este de 36 de luni de la momentul intrării în vigoare a Contractului de finanțare din data de 02.10.2018.

BUGETUL PROIECTULUI este în valoare de 4,876,128.13 lei.

  1. II.OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE

Activitati proiect, subactivitati si rezultate:

Activitate Subactivitate Rezultate
A1. Programe educationale de calitate in gradinita pentru prevenirea parasirii sistemului educational

A1.1 Gradinita prietenoasa – program interactiv, centrat pe copil pentru

prevenirea abandonului educational

R1 - 156 copii de 3-5 ani participanti la programe interactive pentru integrarea in educatia

prescolara

A2. Programe remediale de tip scoala dupa scoala A2.1 Desfasurarea de activitati de tip scoala dupa scoala R4 - 168 elevi de 6-10 ani si 132 elevi de 11-14 ani si 36 elevi de 14-16 au rezultate mai bune la invatatura in urma participarii la programe de tip scoala dupa scoala
A3. Programe a doua sansa A3.1 Derularea de program a 2-a sansa pentru tineri si adulti R9 - 79 adulti de 25-64 ani care nu au absolvit invatamantul obligatoriu, reintegrati in sistemul de invatamant prin intermediul programelor a doua sansa

            În vederea atingerii rezultatelor proiectului „Ne asiguram viitorul prin educatie”, cod SMIS 2014+: 108350, din Cererea de finanțare, Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gurbanesti, va selecta și contracta experți potrivit Tabelului de mai jos:

Nr.

crt.

(Sub)activitatea nr. și denumire Număr experți

Durata

(sub)activității

Nr.ore/

expert

Salariu net/oră Punct de lucru

A1.1- Gradinita prietenoasa – program

interactiv, centrat pe copil pentru

prevenirea abandonului educational

1 post - Responsabil Partener 5

36 luni

756 ore

(21 ore/lună)

42 lei/oră Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gurbanesti
1 post - Educator 22 luni 924 ore (inegal) 42 lei/oră Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gurbanesti

A2.1- Desfasurarea de activitati de tip

scoala dupa scoala

1 post – Responsabil Partener 5

36 luni

756 ore

(21 ore/lună)

42 lei/oră Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gurbanesti

2 posturi - Invatator

1 post – Profesor

22 luni 528 ore (inegal)- fiecare

35

lei/ora

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gurbanesti
A3.1 Derularea de program a 2-a sansa pentru tineri si adult 1 post – Responsabil Partener 5

36 luni

756 ore

(21 ore/lună)

42 lei/oră Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gurbanesti
Limba si literatura romana 220 ore (inegal)

32

lei/ora

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gurbanesti
Limba moderna1 90 ore (inegal) 32 lei/ora Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gurbanesti
Limba moderna 2 40 ore (inegal) 32 lei/ora Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gurbanesti
Matematica 160 ore (inegal) 32 lei/ora Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gurbanesti
Stiinte 90 ore (inegal)

32

lei/ora

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gurbanesti
Cultura civica/Educatie antreprenoriala 45 ore (inegal) 32 lei/ora Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gurbanesti
Istorie 90 ore (inegal) 32 lei/ora Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gurbanesti
Geografie 100 ore (inegal)

32

lei/ora

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gurbanesti
Educatie muzicala si Educatie plastica 80 ore (inegal)

32

lei/ora

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gurbanesti
TIC 60 ore (inegal) 32 lei/ora Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gurbanesti
Cultura de specialitate si instruire practica 216 ore (inegal) 32 lei/ora Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gurbanesti
Orientare si consiliere vocationala 120 ore (inegal) 32 lei/ora Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gurbanesti

            Conform Ordinului M.E.N. nr. 3920/08.06.2018 de aprobare a Procedurii de sistem privind selecția și recrutarea experților, în procesul de recrutare și selecție experți în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă vor fi evaluați candidații care corespund cumulativ condițiilor generale și termenilor de referință pentru participare mai jos menționate.

  1. III.CONDIȚII GENERALE:

Expertul:

a) are cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European cu reședința în România;

b) are capacitate de exercițiu deplină;

c) îndeplinește condițiile de studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

d) are cel puțin <5 ani experiență în domeniul postului;

e) nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face/care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

f) îndeplinește alte condiții generale în funcție de specificul proiectului.

  1. IV.TERMENII DE REFERINȚĂ PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS:

Denumire expert: Responsabil Partener 5

Număr posturi vacante: 1 post

Perioada estimată pentru derularea activității:

A1.1- Gradinita prietenoasa – program interactiv, centrat pe copil pentru prevenirea abandonului educational - 36 luni

A2.1- Desfasurarea de activitati de tip scoala dupa scoala - 36 luni

A3.1- Derularea de program a 2-a sansa pentru tineri si adult - 36 luni

Expertul va presta activități într-un număr total de 756 ore .

Descrierea activităților conform cererii de finanțare:   „Ne asiguram viitorul prin educatie”, cod SMIS 2014+: 108350

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor:

Denumire post vacant/expert Condiții specifice
Responsabil Partener 1 Educație solicitată și durată solicitată
Studii superioare – licenta - 3 ani
Experiență solicitată și durată solicitată

Experienta in conducerea unui departament, proiect, organizatie

- minim 1 an

Atributii

-           Coordonează echipa de implementare a proiectului din partea partenerului 5;

-           Este abilitat sa reprezinte partenerul 5 al proiectului in relatia cu finanţatorul;

-           Reprezinta partenerul 5 in relatia cu partenerii de proiect;

-           Asigură îndeplinirea obiectivelor proiectului si realizarea indicatorilor de performanta ce revin partenerului;

-           Coordonează comunicarea între echipa partenerului 1 si restul echipei proiectului;

-           Asigura realizarea activitatilor specifice de monitorizare, control si raportare ale partenerului 5 ;

-           Participa la organizarea tuturor evenimentelor din cadrul proiectului;

-           Participa la evenimentele organizate in cadrul proiectului;

-           Elaboreaza documente specifice raportarilor din cadrul proiectului;

-           Este responsabil de raportarea operationala care include rezultate si indicatori, stadiul activitatilor precum si de cea financiara din partea partenerului 5.

Competențe necesare (fără a se limita la):

- Management, coordonare, management de proiect, planificare si organizare, gandire analitica si strategica, capacitate de sinteza.

Denumire expert: Educator

Număr posturi vacante: 1 post

Perioada estimată pentru derularea activității: 22 luni. Expertul va presta activități într-un număr total de 924 ore inegal.

Descrierea activităților conform cererii de finanțare:   „Ne asiguram viitorul prin educatie”, cod SMIS 2014+: 108350

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor:

Denumire post vacant/expert Condiții specifice

Educator

Educație solicitată și durată solicitată
Stud Studii de specialitate – 3-5 ani
Experiență solicitată și durată solicitată

Experienta in derularea de activitati in domeniul educational

-        Minim 1 an

Atributii

Selecteaza modalitati de comunicare adecvate;

Transmite informatii cu caracter instructiv-educativ;

Accesibilizarea informatiilor cu caracter instructiv-educativ si respectarea obiectivelor din programa;

Utilizeaza feedback-ul in comunicare;

Selectarea unor situatii de lucru adecvata in scopul compararii mesajului transmis cu cel receptat de copil;

Faciliteaza comunicarea cu copiii;

Stabilirea unor situatii de comunicare care sa faciliteze schimbul de informatii educatoare-copil, copil-copil, cooperarea si interactionarea eficienta.

Colaborarea cu celelalte cadre didactice pentru asigurarea continuitatii gradinita- scoala;

Se informeaza despre copii;

Abordeaza aspecte metodice si pedagogice ale activitatii didactice;

Comunicarea permanenta cu celelalte cadre didactice pentru a identifica cele mai potrivite metode in vederea eficientizarii demersului didactic.

Informeaza familia copilului;

Informarea periodica a familiei copilului cu privire la progresul acestuia, comportamentul social etc;

Solicitarea unor date suplimentare despre comportamentul copilului in familie, atitudinea fata de invatare, alte informatii, pentru o cunoastere a copilului din perspective diferite;

Analizeaza planul de invatamant si curriculumul corespunzator;

Cunoasterea, respectarea si aplicarea personalizata a curriculumului national, corespunzator specificului grupei de copii;

Alege materialele auxiliare;

Selectarea materialelor auxiliare in conformitate cu legislatia in vigoare si utilizarea lor conform capacitatilor de invatare ale copiilor;

Intocmeste planificarea calendaristica anuala si saptamanala;

Stabilirea si ordonarea coerenta si corespunzatoare colectivului de copii, a activitatilor; estimarea atenta si revizuirea periodica a bugetului de timp alocat fiecarei teme (proiect tematic) in functie de interesul manifestat de copii pentru aceasta si de capacitatile lor de invatare;

Intocmeste proiecte de activitate didactica/ schite de proiect;

Elaborarea proiectelor didactice pentru activitatile desfasurate cu copiii, tinand cont de urmatoarele repere: rigoare stiintifica, strategii activ-participative si obiective operationale corect formulate;

Corelarea obiectivelor cu continuturile, respectand interesele copiilor;

Identificarea resurselor informationale adecvate continuturilor stabilite;

Selectarea activitatilor de invatare cu un caracter formativ;

Stabileste oferta activitatilor extrascolare;

Analizarea resurselor materiale si umane de care dispune gradinita, precum si a intereselor copiilor in vederea stabilirii ofertei de activitati extrascolare;

Proiecteaza curriculumul pentru activitati extrascolare;

Corelarea obiectivelor cu continuturile, respectand interesele copiilor;

Dezvolta curriculumul pentru activitati extrascolare;

Identificarea resurselor informationale adecvate continuturilor stabilite;

Selectarea activitatilor de invatare cu un caracter formativ. Desfasoara metodic activitatile cu copiii;

Verificarea permanenta a starii spatiului grupei (mobilier, echipamente etc) a materialelor puse la dispozitia copiilor cu prilejul activitatilor instructiv- educative planificate, in vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevazute.

Implica activ copiii in procesul instructiv- educativ;

Participarea la toate evenimentele ocazionate de implementarea proiectului.

Competențe necesare (fără a se limita la):

Cunoscator al psihologiei umane, cunostinte de sociologie, bun coordonator, prezentarea rezultatelor, abilitati inter-personale, planificare si organizare, gandire analitica, capacitate de sinteza;

Denumire expert: Invatator (scoala dupa scoala)

Număr posturi vacante: 2 posturi

Expertul va presta activități într-un număr total de 528 ore (impartite inegal).

Descrierea activităților conform cererii de finanțare:   „Ne asiguram viitorul prin educatie”, cod SMIS 2014+: 108350

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor:

Denumire post vacant/expert Condiții specifice
Invatator (scoala dupa scoala) Educație solicitată și durată solicitată
Studii de specialitate - 3 ani
Experiență solicitată și durată solicitată
Experienta in derularea de activitati in domeniul educational - 1 ani
Atributii

Dezvolta relatii de comunicare interpersonala invatator-elev;

Comunica cu celelalte cadre didactice si experti implicati in proiect;

Mentine relatia familie-scoala (informeaza periodic parintii in legatura cu progresul scolar si comportamentul elevului, implicarea familiei in activitatile formativ-educative, coordonarea activitatilor extracurriculare si extrascolare);

Programarea activitatilor de invatare pe baza curriculei;

Dezvoltarea de curriculum optional;

Elaborarea planurilor de lectie, a schitelor si proiectelor didactice;

Formarea deprinderilor practice si simtului artistic la elevi; Organizarea spatiului de lucru;

Dezvoltarea comportamentului social si de comunicare la elevi;

Evaluarea rezultatelor scolare si consemnarea acestora in cataloage si alte documente de evaluare;

Participarea la toate evenimentele ocazionate de implementarea proiectului;

Titularul are limite de competenta pana la nivelul functiei indeplinite si conform cerintelor conducatorului ierarhic superior;

Raspunde disciplinar si material pentru exactitatea indeplinirii sarcinilor, sinceritatea si corectitudinea documentelor intocmite si a datelor raportate in cadrul proiectului;

Competențe necesare (fără a se limita la):

Cunoscator al psihologiei umane, cunostinte de sociologie, bun coordonator, prezentarea rezultatelor, abilitati inter-personale, planificare si organizare, gandire analitica, capacitate de sinteza;

Denumire expert: Profesor (scoala dupa scoala)

Număr posturi vacante: 1 post

Expertul va presta activități într-un număr total de 528 ore (impartite inegal).

Descrierea activităților conform cererii de finanțare:   „Ne asiguram viitorul prin educatie”, cod SMIS 2014+: 108350

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor:

Denumire post vacant/expert Condiții specifice
Profesor (scoala dupa scoala) Educație solicitată și durată solicitată
Studii de specialitate - 3 ani
Experiență solicitată și durată solicitată
Experienta in derularea de activitati in domeniul educational - 1 an
Atributii

Programarea activitatii de invatare la disciplina/disciplinele predate;

Analiza planului cadru de invatamant si realizarea materialelor didactice adecvate;

Elaborarea programelor si unitatilor de invatare si adaptarea materiei la posibilitatilor de invatare si nivelul de pregatire al elevilor din programul la care preda;

Organizarea activitatilor de invatare;

Organizarea activitatilor practice complementare procesului de transmitere de cunostinte;

Elaborarea instrumentelor de evaluare si evaluarea cunostintelor elevilor;

Dezvoltarea comportamentului social si de comunicare la elevi;

Comunicarea cu celelalte cadre didactice si experti implicati in proiect;

Mentinerea relatiei familie-scoala (informeaza periodic parintii in legatura cu progresul scolar si comportamentul elevului, implicarea familiei in activitatile formativ-educative, coordonarea activitatilor extracurriculare si extrascolare);

Dezvoltarea competentelor profesionale;

Titularul are limite de competenta pana la nivelul functiei indeplinite si conform cerintelor conducatorului ierarhic superior;

Raspunde disciplinar si material pentru exactitatea indeplinirii sarcinilor, sinceritatea si corectitudinea documentelor intocmite si a datelor raportate in cadrul proiectului;

Participarea la evenimentele organizate in cadrul proiectului proiectului.

Competențe necesare (fără a se limita la):

Cunoscator al psihologiei umane, coordonare, bun comunicator, formare, planificare si organizare, gandire analitica si strategica, capacitate de sinteza, abilitati didactice si psihopedagogice.

Denumire expert: Profesor – a doua sansa (Limba si literatura romana )

Număr posturi vacante: 1 post

Expertul va presta activități într-un număr total de 220 ore (repartizate inegal) pe toata perioada.

Descrierea activităților conform cererii de finanțare:   „Ne asiguram viitorul prin educatie”, cod SMIS 2014+: 108350

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor:

Denumire post vacant/expert Condiții specifice
Profesor – a doua sansa (Limba si literatura romana ) Educație solicitată și durată solicitată
Studii de specialitate - 3 ani
Experiență solicitată și durată solicitată
Experienta in activitati educationale preuniversitare - 1 an
Atributii

Elaborarea documentatiei pentru acreditarea programelor de tip a doua sansa in scoala din comunitatea unde activeaza;

Programarea activitatii de invatare la disciplina/disciplinele predate in cadrul programelor de tip a doua sansa;

Analiza planului cadru de invatamant si realizarea materialelor didactice adecvate programului;

Elaborarea programelor si unitatilor de invatare si adaptarea materiei la posibilitatilor de invatare si nivelul de pregatire al elevilor din programele de tip a doua sansa;

Organizarea activitatilor de invatare;

Organizarea activitatilor practice complementare procesului de transmitere de cunostinte;

Elaborarea instrumentelor de evaluare si evaluarea cunostintelor elevilor;

Evaluarea si certificarea elevilor inscrisi in programe de tip a doua sansa;

Dezvoltarea comportamentului social si de comunicare la elevi;

Comunicarea cu celelalte cadre didactice si experti implicati in proiect;

Participarea la evenimentele ocazionate de implementarea proiectului

Competențe necesare (fără a se limita la):

Formare, coordonare, bun comunicator, planificare si organizare, gandire analitica si strategica, capacitate de sinteza, abilitati didactice si psihopedagogice.

Denumire expert: Profesor – a doua sansa (Limba moderna 1)

Număr posturi vacante: 1 post

Expertul va presta activități într-un număr total de 90 ore (repartizate inegal) pe toata perioada.

Descrierea activităților conform cererii de finanțare:   „Ne asiguram viitorul prin educatie”, cod SMIS 2014+: 108350

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor:

Denumire post vacant/expert Condiții specifice
Profesor – a doua sansa (Limba moderna 1) Educație solicitată și durată solicitată
Studii de specialitate - 3 ani
Experiență solicitată și durată solicitată
Experienta in activitati educationale preuniversitare - 1 an
Atributii

Elaborarea documentatiei pentru acreditarea programelor de tip a doua sansa in scoala din comunitatea unde activeaza;

Programarea activitatii de invatare la disciplina/disciplinele predate in cadrul programelor de tip a doua sansa;

Analiza planului cadru de invatamant si realizarea materialelor didactice adecvate programului;

Elaborarea programelor si unitatilor de invatare si adaptarea materiei la posibilitatilor de invatare si nivelul de pregatire al elevilor din programele de tip a doua sansa;

Organizarea activitatilor de invatare;

Organizarea activitatilor practice complementare procesului de transmitere de cunostinte;

Elaborarea instrumentelor de evaluare si evaluarea cunostintelor elevilor;

Evaluarea si certificarea elevilor inscrisi in programe de tip a doua sansa;

Dezvoltarea comportamentului social si de comunicare la elevi;

Comunicarea cu celelalte cadre didactice si experti implicati in proiect;

Participarea la evenimentele ocazionate de implementarea proiectului

Competențe necesare (fără a se limita la):

Formare, coordonare, bun comunicator, planificare si organizare, gandire analitica si strategica, capacitate de sinteza, abilitati didactice si psihopedagogice.

Denumire expert: Profesor – a doua sansa (Limba moderna 2)

Număr posturi vacante: 1 post

Expertul va presta activități într-un număr total de 40 ore (repartizate inegal) pe toata perioada.

Descrierea activităților conform cererii de finanțare:   „Ne asiguram viitorul prin educatie”, cod SMIS 2014+: 108350

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor:

Denumire post vacant/expert Condiții specifice
Profesor – a doua sansa (Limba moderna 2) Educație solicitată și durată solicitată
Studii de specialitate - 3 ani
Experiență solicitată și durată solicitată
Experienta in activitati educationale preuniversitare - 1 an
Atributii

Elaborarea documentatiei pentru acreditarea programelor de tip a doua sansa in scoala din comunitatea unde activeaza;

Programarea activitatii de invatare la disciplina/disciplinele predate in cadrul programelor de tip a doua sansa;

Analiza planului cadru de invatamant si realizarea materialelor didactice adecvate programului;

Elaborarea programelor si unitatilor de invatare si adaptarea materiei la posibilitatilor de invatare si nivelul de pregatire al elevilor din programele de tip a doua sansa;

Organizarea activitatilor de invatare;

Organizarea activitatilor practice complementare procesului de transmitere de cunostinte;

Elaborarea instrumentelor de evaluare si evaluarea cunostintelor elevilor;

Evaluarea si certificarea elevilor inscrisi in programe de tip a doua sansa;

Dezvoltarea comportamentului social si de comunicare la elevi;

Comunicarea cu celelalte cadre didactice si experti implicati in proiect;

Participarea la evenimentele ocazionate de implementarea proiectului

Competențe necesare (fără a se limita la):

Formare, coordonare, bun comunicator, planificare si organizare, gandire analitica si strategica, capacitate de sinteza, abilitati didactice si psihopedagogice.

Denumire expert: Profesor – a doua sansa (Matematica)

Număr posturi vacante: 1 post

Expertul va presta activități într-un număr total de 160 ore (repartizate inegal) pe toata perioada.

Descrierea activităților conform cererii de finanțare:   „Ne asiguram viitorul prin educatie”, cod SMIS 2014+: 108350

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor:

Denumire post vacant/expert Condiții specifice
Profesor – a doua sansa (Matematica) Educație solicitată și durată solicitată
Studii de specialitate - 3 ani
Experiență solicitată și durată solicitată
Experienta in activitati educationale preuniversitare - 1 an
Atributii

Elaborarea documentatiei pentru acreditarea programelor de tip a doua sansa in scoala din comunitatea unde activeaza;

Programarea activitatii de invatare la disciplina/disciplinele predate in cadrul programelor de tip a doua sansa;

Analiza planului cadru de invatamant si realizarea materialelor didactice adecvate programului;

Elaborarea programelor si unitatilor de invatare si adaptarea materiei la posibilitatilor de invatare si nivelul de pregatire al elevilor din programele de tip a doua sansa;

Organizarea activitatilor de invatare;

Organizarea activitatilor practice complementare procesului de transmitere de cunostinte;

Elaborarea instrumentelor de evaluare si evaluarea cunostintelor elevilor;

Evaluarea si certificarea elevilor inscrisi in programe de tip a doua sansa;

Dezvoltarea comportamentului social si de comunicare la elevi;

Comunicarea cu celelalte cadre didactice si experti implicati in proiect;

Participarea la evenimentele ocazionate de implementarea proiectului

Competențe necesare (fără a se limita la):

Formare, coordonare, bun comunicator, planificare si organizare, gandire analitica si strategica, capacitate de sinteza, abilitati didactice si psihopedagogice.

Denumire expert: Profesor – a doua sansa (Stiinte)

Număr posturi vacante: 1 post

Expertul va presta activități într-un număr total de 90 ore (repartizate inegal) pe toata perioada.

Descrierea activităților conform cererii de finanțare:   „Ne asiguram viitorul prin educatie”, cod SMIS 2014+: 108350

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor:

Denumire post vacant/expert Condiții specifice
Profesor – a doua sansa (Stiinte) Educație solicitată și durată solicitată
Studii de specialitate - 3 ani
Experiență solicitată și durată solicitată
Experienta in activitati educationale preuniversitare - 1 an
Atributii

Elaborarea documentatiei pentru acreditarea programelor de tip a doua sansa in scoala din comunitatea unde activeaza;

Programarea activitatii de invatare la disciplina/disciplinele predate in cadrul programelor de tip a doua sansa;

Analiza planului cadru de invatamant si realizarea materialelor didactice adecvate programului;

Elaborarea programelor si unitatilor de invatare si adaptarea materiei la posibilitatilor de invatare si nivelul de pregatire al elevilor din programele de tip a doua sansa;

Organizarea activitatilor de invatare;

Organizarea activitatilor practice complementare procesului de transmitere de cunostinte;

Elaborarea instrumentelor de evaluare si evaluarea cunostintelor elevilor;

Evaluarea si certificarea elevilor inscrisi in programe de tip a doua sansa;

Dezvoltarea comportamentului social si de comunicare la elevi;

Comunicarea cu celelalte cadre didactice si experti implicati in proiect;

Participarea la evenimentele ocazionate de implementarea proiectului

Competențe necesare (fără a se limita la):

Formare, coordonare, bun comunicator, planificare si organizare, gandire analitica si strategica, capacitate de sinteza, abilitati didactice si psihopedagogice.

Denumire expert: Profesor – a doua sansa (Cultura civica/Educatie antreprenoriala)

Număr posturi vacante: 1 post

Expertul va presta activități într-un număr total de 45 ore (repartizate inegal) pe toata perioada.

Descrierea activităților conform cererii de finanțare:   „Ne asiguram viitorul prin educatie”, cod SMIS 2014+: 108350

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor:

Denumire post vacant/expert Condiții specifice
Profesor – a doua sansa (Cultura civica/Educatie antreprenoriala) Educație solicitată și durată solicitată
Studii de specialitate - 3 ani
Experiență solicitată și durată solicitată
Experienta in activitati educationale preuniversitare - 1 an
Atributii

Elaborarea documentatiei pentru acreditarea programelor de tip a doua sansa in scoala din comunitatea unde activeaza;

Programarea activitatii de invatare la disciplina/disciplinele predate in cadrul programelor de tip a doua sansa;

Analiza planului cadru de invatamant si realizarea materialelor didactice adecvate programului;

Elaborarea programelor si unitatilor de invatare si adaptarea materiei la posibilitatilor de invatare si nivelul de pregatire al elevilor din programele de tip a doua sansa;

Organizarea activitatilor de invatare;

Organizarea activitatilor practice complementare procesului de transmitere de cunostinte;

Elaborarea instrumentelor de evaluare si evaluarea cunostintelor elevilor;

Evaluarea si certificarea elevilor inscrisi in programe de tip a doua sansa;

Dezvoltarea comportamentului social si de comunicare la elevi;

Comunicarea cu celelalte cadre didactice si experti implicati in proiect;

Participarea la evenimentele ocazionate de implementarea proiectului

Competențe necesare (fără a se limita la):

Formare, coordonare, bun comunicator, planificare si organizare, gandire analitica si strategica, capacitate de sinteza, abilitati didactice si psihopedagogice.

Denumire expert: Profesor – a doua sansa (Istorie)

Număr posturi vacante: 1 post

Expertul va presta activități într-un număr total de 90 ore (repartizate inegal) pe toata perioada.

Descrierea activităților conform cererii de finanțare:   „Ne asiguram viitorul prin educatie”, cod SMIS 2014+: 108350

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor:

Denumire post vacant/expert Condiții specifice
Profesor – a doua sansa (Istorie) Educație solicitată și durată solicitată
Studii de specialitate - 3 ani
Experiență solicitată și durată solicitată
Experienta in activitati educationale preuniversitare - 1 an
Atributii

Elaborarea documentatiei pentru acreditarea programelor de tip a doua sansa in scoala din comunitatea unde activeaza;

Programarea activitatii de invatare la disciplina/disciplinele predate in cadrul programelor de tip a doua sansa;

Analiza planului cadru de invatamant si realizarea materialelor didactice adecvate programului;

Elaborarea programelor si unitatilor de invatare si adaptarea materiei la posibilitatilor de invatare si nivelul de pregatire al elevilor din programele de tip a doua sansa;

Organizarea activitatilor de invatare;

Organizarea activitatilor practice complementare procesului de transmitere de cunostinte;

Elaborarea instrumentelor de evaluare si evaluarea cunostintelor elevilor;

Evaluarea si certificarea elevilor inscrisi in programe de tip a doua sansa;

Dezvoltarea comportamentului social si de comunicare la elevi;

Comunicarea cu celelalte cadre didactice si experti implicati in proiect;

Participarea la evenimentele ocazionate de implementarea proiectului

Competențe necesare (fără a se limita la):

Formare, coordonare, bun comunicator, planificare si organizare, gandire analitica si strategica, capacitate de sinteza, abilitati didactice si psihopedagogice.

Denumire expert: Profesor – a doua sansa (Geografie)

Număr posturi vacante: 1 post

Expertul va presta activități într-un număr total de 100 ore (repartizate inegal) pe toata perioada.

Descrierea activităților conform cererii de finanțare:   „Ne asiguram viitorul prin educatie”, cod SMIS 2014+: 108350

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor:

Denumire post vacant/expert Condiții specifice
Profesor – a doua sansa (Geografie) Educație solicitată și durată solicitată
Studii de specialitate - 3 ani
Experiență solicitată și durată solicitată
Experienta in activitati educationale preuniversitare - 1 an
Atributii

Elaborarea documentatiei pentru acreditarea programelor de tip a doua sansa in scoala din comunitatea unde activeaza;

Programarea activitatii de invatare la disciplina/disciplinele predate in cadrul programelor de tip a doua sansa;

Analiza planului cadru de invatamant si realizarea materialelor didactice adecvate programului;

Elaborarea programelor si unitatilor de invatare si adaptarea materiei la posibilitatilor de invatare si nivelul de pregatire al elevilor din programele de tip a doua sansa;

Organizarea activitatilor de invatare;

Organizarea activitatilor practice complementare procesului de transmitere de cunostinte;

Elaborarea instrumentelor de evaluare si evaluarea cunostintelor elevilor;

Evaluarea si certificarea elevilor inscrisi in programe de tip a doua sansa;

Dezvoltarea comportamentului social si de comunicare la elevi;

Comunicarea cu celelalte cadre didactice si experti implicati in proiect;

Participarea la evenimentele ocazionate de implementarea proiectului

Competențe necesare (fără a se limita la):

Formare, coordonare, bun comunicator, planificare si organizare, gandire analitica si strategica, capacitate de sinteza, abilitati didactice si psihopedagogice.

Denumire expert: Profesor – a doua sansa (Educatie muzicala si Educatie plastica)

Număr posturi vacante: 1 post

Expertul va presta activități într-un număr total de 80 ore (repartizate inegal) pe toata perioada.

Descrierea activităților conform cererii de finanțare:   „Ne asiguram viitorul prin educatie”, cod SMIS 2014+: 108350

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor:

Denumire post vacant/expert Condiții specifice
Profesor – a doua sansa (Educatie muzicala si Educatie plastica) Educație solicitată și durată solicitată
Studii de specialitate - 3 ani
Experiență solicitată și durată solicitată
Experienta in activitati educationale preuniversitare - 1 an
Atributii

Elaborarea documentatiei pentru acreditarea programelor de tip a doua sansa in scoala din comunitatea unde activeaza;

Programarea activitatii de invatare la disciplina/disciplinele predate in cadrul programelor de tip a doua sansa;

Analiza planului cadru de invatamant si realizarea materialelor didactice adecvate programului;

Elaborarea programelor si unitatilor de invatare si adaptarea materiei la posibilitatilor de invatare si nivelul de pregatire al elevilor din programele de tip a doua sansa;

Organizarea activitatilor de invatare;

Organizarea activitatilor practice complementare procesului de transmitere de cunostinte;

Elaborarea instrumentelor de evaluare si evaluarea cunostintelor elevilor;

Evaluarea si certificarea elevilor inscrisi in programe de tip a doua sansa;

Dezvoltarea comportamentului social si de comunicare la elevi;

Comunicarea cu celelalte cadre didactice si experti implicati in proiect;

Participarea la evenimentele ocazionate de implementarea proiectului

Competențe necesare (fără a se limita la):

Formare, coordonare, bun comunicator, planificare si organizare, gandire analitica si strategica, capacitate de sinteza, abilitati didactice si psihopedagogice.

Denumire expert: Profesor – a doua sansa (TIC)

Număr posturi vacante: 1 post

Expertul va presta activități într-un număr total de 60 ore (repartizate inegal) pe toata perioada.

Descrierea activităților conform cererii de finanțare:   „Ne asiguram viitorul prin educatie”, cod SMIS 2014+: 108350

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor:

Denumire post vacant/expert Condiții specifice
Profesor – a doua sansa (TIC) Educație solicitată și durată solicitată
Studii de specialitate - 3 ani
Experiență solicitată și durată solicitată
Experienta in activitati educationale preuniversitare - 1 an
Atributii

Elaborarea documentatiei pentru acreditarea programelor de tip a doua sansa in scoala din comunitatea unde activeaza;

Programarea activitatii de invatare la disciplina/disciplinele predate in cadrul programelor de tip a doua sansa;

Analiza planului cadru de invatamant si realizarea materialelor didactice adecvate programului;

Elaborarea programelor si unitatilor de invatare si adaptarea materiei la posibilitatilor de invatare si nivelul de pregatire al elevilor din programele de tip a doua sansa;

Organizarea activitatilor de invatare;

Organizarea activitatilor practice complementare procesului de transmitere de cunostinte;

Elaborarea instrumentelor de evaluare si evaluarea cunostintelor elevilor;

Evaluarea si certificarea elevilor inscrisi in programe de tip a doua sansa;

Dezvoltarea comportamentului social si de comunicare la elevi;

Comunicarea cu celelalte cadre didactice si experti implicati in proiect;

Participarea la evenimentele ocazionate de implementarea proiectului

Competențe necesare (fără a se limita la):

Formare, coordonare, bun comunicator, planificare si organizare, gandire analitica si strategica, capacitate de sinteza, abilitati didactice si psihopedagogice.

Denumire expert: Profesor – a doua sansa (Cultura de specialitate si instruire practica)

Număr posturi vacante: 1 post

Expertul va presta activități într-un număr total de 216 ore (repartizate inegal) pe toata perioada.

Descrierea activităților conform cererii de finanțare:   „Ne asiguram viitorul prin educatie”, cod SMIS 2014+: 108350

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor:

Denumire post vacant/expert Condiții specifice
Profesor – a doua sansa (Cultura de specialitate si instruire practica) Educație solicitată și durată solicitată
Studii de specialitate - 3 ani
Experiență solicitată și durată solicitată
Experienta in activitati educationale preuniversitare - 1 an
Atributii

Elaborarea documentatiei pentru acreditarea programelor de tip a doua sansa in scoala din comunitatea unde activeaza;

Programarea activitatii de invatare la disciplina/disciplinele predate in cadrul programelor de tip a doua sansa;

Analiza planului cadru de invatamant si realizarea materialelor didactice adecvate programului;

Elaborarea programelor si unitatilor de invatare si adaptarea materiei la posibilitatilor de invatare si nivelul de pregatire al elevilor din programele de tip a doua sansa;

Organizarea activitatilor de invatare;

Organizarea activitatilor practice complementare procesului de transmitere de cunostinte;

Elaborarea instrumentelor de evaluare si evaluarea cunostintelor elevilor;

Evaluarea si certificarea elevilor inscrisi in programe de tip a doua sansa;

Dezvoltarea comportamentului social si de comunicare la elevi;

Comunicarea cu celelalte cadre didactice si experti implicati in proiect;

Participarea la evenimentele ocazionate de implementarea proiectului

Competențe necesare (fără a se limita la):

Formare, coordonare, bun comunicator, planificare si organizare, gandire analitica si strategica, capacitate de sinteza, abilitati didactice si psihopedagogice.

Denumire expert: Profesor – a doua sansa (Orientare si consiliere vocationala)

Număr posturi vacante: 1 post

Expertul va presta activități într-un număr total de 120 ore (repartizate inegal) pe toata perioada.

Descrierea activităților conform cererii de finanțare:   „Ne asiguram viitorul prin educatie”, cod SMIS 2014+: 108350

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor:

Denumire post vacant/expert Condiții specifice
Profesor – a doua sansa (Orientare si consiliere vocationala) Educație solicitată și durată solicitată
Studii de specialitate - 3 ani
Experiență solicitată și durată solicitată
Experienta in activitati educationale preuniversitare - 1 an
Atributii

Elaborarea documentatiei pentru acreditarea programelor de tip a doua sansa in scoala din comunitatea unde activeaza;

Programarea activitatii de invatare la disciplina/disciplinele predate in cadrul programelor de tip a doua sansa;

Analiza planului cadru de invatamant si realizarea materialelor didactice adecvate programului;

Elaborarea programelor si unitatilor de invatare si adaptarea materiei la posibilitatilor de invatare si nivelul de pregatire al elevilor din programele de tip a doua sansa;

Organizarea activitatilor de invatare;

Organizarea activitatilor practice complementare procesului de transmitere de cunostinte;

Elaborarea instrumentelor de evaluare si evaluarea cunostintelor elevilor;

Evaluarea si certificarea elevilor inscrisi in programe de tip a doua sansa;

Dezvoltarea comportamentului social si de comunicare la elevi;

Comunicarea cu celelalte cadre didactice si experti implicati in proiect;

Participarea la evenimentele ocazionate de implementarea proiectului

Competențe necesare (fără a se limita la):

Formare, coordonare, bun comunicator, planificare si organizare, gandire analitica si strategica, capacitate de sinteza, abilitati didactice si psihopedagogice.

  1. V.DOSARUL DE CONCURS:

            În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente obligatorii:

a) Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1 la anunțul de selecție;

b) Scrisoare de intenție;

c) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat);

d) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

e) Alte acte doveditoare privind experiența/expertiza, calificările specifice aferente poziției;

f) CV format Europass datat și semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu date de contact valide –adresa de e-mail și număr de telefon);

g) Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale;

h) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

            Documentele doveditoare ale studiilor și experienței/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare) se prezintă însoțite de documentele originale și se depun certificate pentru conformitate cu originalul sau în copii legalizate.

            Lipsa unui document din cele menționate la punctele a) – h) conduce la eliminarea candidatului de la evaluarea dosarului.

  1. VI. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:

            Candidații vor depune documentele la Sediul Scolii Gimnaziale Nr. 1, Gurbanesti, din Str. Principala, nr. 22, judetul Calarasi, până la data de zz.ll.aaaa, ora 1630.

            Candidaturile transmise după data limită indicată în anunțul de selecție, precum și cele incomplete vor fi respinse.

  1. VII. PROBE DE CONCURS:

Concursul constă în parcurgerea a două etape, astfel:

  1. a)Proba eliminatorie: verificarea eligibilității administrative a dosarelor

            Lista candidaților declarați admiși/respinși în această etapă este publicată la Sediul Scolii Gimnaziale Nr. 1, Gurbanesti, din Str. Principala, nr. 22, judetul Calarasi.

            Eventualele contestații vor fi depuse la Sediul Scolii Gimnaziale Nr. 1, Gurbanesti, din Str. Principala, nr. 22, judetul Calarasi, în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor acestei etape, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

            Candidații declarați admiși la această probă vor participa la proba de evaluare a dosarelor.

  1. b)Proba de evaluare a dosarelor

            Punctajul maxim pentru condiția specifică Educație solicitată și durată solicitată” este 50 puncte și pentru condiția specifică Experiență solicitată și durată solicitată” este maxim 50 puncte.

            În situația în care un post este solicitat de mai mulți candidați cu același punctaj, prioritate la angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată o are candidatul care este salariat la unitatea de învățământ, unitate subordonata în cadrul proiectului, punct de lucru în care solicită postul. În situația în care nici calitatea de salariat nu conduce la departajare, atunci departajarea se realizează, luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii de departajare:

- gradul didactic,

- a doua specializare obținută,

- numărul de credite profesionale obținute în ultimii 5 ani.

            Eventualele contestații vor fi depuse la Sediul Scolii Gimnaziale Nr. 1, Gurbanesti, din Str. Principala, nr. 22, judetul Calarasi, în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

            Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la Sediul Scolii Gimnaziale Nr. 1, Gurbanesti, din Str. Principala, nr. 22, judetul Calarasi, în termen de 7 zile lucrătoare de la soluționarea contestațiilor.

            Ca urmare a desfășurării probei de evaluare, comisia va stabili clasamentul candidaților în ordinea descrescătoare a punctajului acordat. Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de posturi din anunțul de selecție.

            Rezultatele finale în urma soluționării contestațiilor se afișează la Sediul Scolii Gimnaziale Nr. 1, Gurbanesti, din Str. Principala, nr. 22, judetul Calarasi, în termen de 7 zile lucrătoare de la ultima proba de concurs, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii “admis” sau “respins”.

VIII. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI:

Perioada Activitatea (după caz)
În perioada 02.02.2019 - 08.02.2019, de luni până joi, între orele 800-1630 și vinerea între orele 800-1400 Depunerea dosarelor
11.02.2019 – până la ora 1200 Afișarea rezultatelor în etapa de eligibilitate a dosarelor
12.02.2019 – între orele 1200-1400 Depunerea eventualelor contestații
13.02.2019 Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor
14.02.2019 – până la ora 1200 Afișarea rezultatelor în etapa de evaluare a dosarelor
15.02.2019 – între 1200-1400 Depunerea eventualelor contestații
16.02.2019 Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor finale

Afișat astăzi 02.02.2019, la Sediul Scolii Gimnaziale Nr. 1, Gurbanesti, din Str. Principala, nr. 22, judetul Calarasi și pe pagina web a Scolii Gimnaziale Nr. 1, Gurbanesti, din Str. Principala, nr. 22, judetul Calarasi, la adresa scoalagurbanesti.ro.

MANAGER PROIECT,

CHITU VALENTIN-DANIEL


Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image